Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXX/528/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2006 r.
17.11.2015 więcej
Uchwała Nr LXX/527/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
17.11.2015 więcej
Uchwała Nr LXX/526/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
17.11.2015 więcej
Uchwała Nr LXX/525/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Jasła.
17.11.2015 więcej
Uchwała Nr LXX/524/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła.
17.11.2015 więcej
Uchwała Nr LXX/523/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie Porozumienia z Podkarpackim Zarządem Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dotyczącego wspólnej realizacji
i finansowania zadania związanego z ochroną przed powodzią
terenów...
17.11.2015 więcej
Uchwała Nr LXX/522/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
Miasta Jasła i jego jednostek organizacyjnych z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy - Ordynacja...
17.11.2015 więcej
Uchwała Nr LXX/521/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonej w Jaśle obręb Nr 8 - centrum.
17.11.2015 więcej
Uchwała Nr LXX/520/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonej w Jaśle obręb Nr 3 - Błonie.
17.11.2015 więcej
Uchwała Nr LXX/519/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 1366/3
położonej w Jaśle obręb nr 8 - Centrum
17.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się